انواع کامیونت در بازار با چه قیمتی معامله می شود؟

انواع کامیونت در بازار با چه قیمتی معامله می شود؟
کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) در بازار به قیمت 121 میلیون تومان بفروش می رسد.

انواع کامیونت در بازار با چه قیمتی معامله می شود؟

کامیونت ایسوزو کمپرسی (6 تن اتاق جدید) در بازار به قیمت 121 میلیون تومان بفروش می رسد.
انواع کامیونت در بازار با چه قیمتی معامله می شود؟

Related Posts