امضای دو یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و رومانی

امضای دو یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و رومانی
وزیر امور خارجه کشورمان در اولین مقصد از سفر دوره‌ای خود به سه کشور اروپای شرقی با وزیر امور خارجه رومانی دیدار و تبادل نظر کرد.

امضای دو یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و رومانی

وزیر امور خارجه کشورمان در اولین مقصد از سفر دوره‌ای خود به سه کشور اروپای شرقی با وزیر امور خارجه رومانی دیدار و تبادل نظر کرد.
امضای دو یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و رومانی

نصب بیتالک

Related Posts