اقدام وعمل جدی علیه قاچاق

اقدام وعمل جدی علیه قاچاق
زارعی نژاد گفت: آمار کشفیات در شش ماهه اول سال جاری بیانگر اقدام و عمل جدی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است.

اقدام وعمل جدی علیه قاچاق

زارعی نژاد گفت: آمار کشفیات در شش ماهه اول سال جاری بیانگر اقدام و عمل جدی در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است.
اقدام وعمل جدی علیه قاچاق

ارتقا اندروید

Related Posts