افزایش 8 برابری صادرات گوشت مرغ ازخراسان رضوی به دیگر کشورها

افزایش 8 برابری صادرات گوشت مرغ ازخراسان رضوی به دیگر کشورها
اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی از افزایش 8 برابری صادرات گوشت مرغ ازخراسان رضوی به دیگر کشورها خبر داد.

افزایش 8 برابری صادرات گوشت مرغ ازخراسان رضوی به دیگر کشورها

اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی از افزایش 8 برابری صادرات گوشت مرغ ازخراسان رضوی به دیگر کشورها خبر داد.
افزایش 8 برابری صادرات گوشت مرغ ازخراسان رضوی به دیگر کشورها

Related Posts