اعمال تفکیک جنسیتی در قطارهای آلمان

اعمال تفکیک جنسیتی در قطارهای آلمان
آلمان قصدر دارد به منظور احساس امنیت بیشتر زنان، دو واگن را در قطارهای خود برای آنان اختصاص دهد.

اعمال تفکیک جنسیتی در قطارهای آلمان

آلمان قصدر دارد به منظور احساس امنیت بیشتر زنان، دو واگن را در قطارهای خود برای آنان اختصاص دهد.
اعمال تفکیک جنسیتی در قطارهای آلمان

بک لینک

Related Posts