اعزام ورزشکار استان به مسابقات جهانی کارگران

اعزام ورزشکار استان به مسابقات جهانی کارگران
جواد عجم نماینده تیم او اسپرت کارگری ایران از استان سمنان جهت شرکت در مسابقات جهانی کارگران راهی کشور لتونی شد.

اعزام ورزشکار استان به مسابقات جهانی کارگران

جواد عجم نماینده تیم او اسپرت کارگری ایران از استان سمنان جهت شرکت در مسابقات جهانی کارگران راهی کشور لتونی شد.
اعزام ورزشکار استان به مسابقات جهانی کارگران

Related Posts