اشارات معنی دار ستون نویس «الریاض» در رابطه با ایران

اشارات معنی دار ستون نویس «الریاض» در رابطه با ایران
از مدتها قبل موضوع نزدیکی عربستان سعودی و ائتلاف تحت رهبری این کشور که اغلب تعیین سیاست خارجی خود را در منطقه و فرای منطقه به خاندان ال سعودی واگذار کرده اند، به رژیم اسرائیل مورد بحث و تحلیل های فراوانی در داخل و خارج قرار گرفته است. نشانه های این نزدیکی اندک نیست و به ویژه میتوان به خوبی مشاهده کرد که دولت دونالد ترامپ نیز تلاش بسیار زیادی در این زمینه دارد.

اشارات معنی دار ستون نویس «الریاض» در رابطه با ایران

از مدتها قبل موضوع نزدیکی عربستان سعودی و ائتلاف تحت رهبری این کشور که اغلب تعیین سیاست خارجی خود را در منطقه و فرای منطقه به خاندان ال سعودی واگذار کرده اند، به رژیم اسرائیل مورد بحث و تحلیل های فراوانی در داخل و خارج قرار گرفته است. نشانه های این نزدیکی اندک نیست و به ویژه میتوان به خوبی مشاهده کرد که دولت دونالد ترامپ نیز تلاش بسیار زیادی در این زمینه دارد.
اشارات معنی دار ستون نویس «الریاض» در رابطه با ایران

Related Posts