اروپا به بهانه دادن مجوز عضویت ترکیه در اتحادیه امتیازات زیادی را گرفته‌ است

اروپا به بهانه دادن مجوز عضویت ترکیه در اتحادیه امتیازات زیادی را گرفته‌ است
یک کارشناس سیاست خارجی گفت: انتظار ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا ادامه یافته و مدت زمانی طولانی را طی خواهد کرد.

اروپا به بهانه دادن مجوز عضویت ترکیه در اتحادیه امتیازات زیادی را گرفته‌ است

یک کارشناس سیاست خارجی گفت: انتظار ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا ادامه یافته و مدت زمانی طولانی را طی خواهد کرد.
اروپا به بهانه دادن مجوز عضویت ترکیه در اتحادیه امتیازات زیادی را گرفته‌ است

Related Posts