ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع انسانی اقلیت مسلمان میانمار

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع انسانی اقلیت مسلمان میانمار
اتحادیه اروپا درباره اوضاع امنیتی و حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار ابراز نگرانی کرد.

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع انسانی اقلیت مسلمان میانمار

اتحادیه اروپا درباره اوضاع امنیتی و حقوق بشری اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار ابراز نگرانی کرد.
ابراز نگرانی اتحادیه اروپا از اوضاع انسانی اقلیت مسلمان میانمار

Related Posts