آغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماه

آغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماه
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: آغاز طرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماه و همچنین اتمام ایام محرم شرایط را برای بهبودی وضعیت اقتصادی مرغداران بهتر خواهد کرد.

آغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماه

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: آغاز طرح کاهش سن کشتار از ابتدای آذرماه و همچنین اتمام ایام محرم شرایط را برای بهبودی وضعیت اقتصادی مرغداران بهتر خواهد کرد.
آغاز طرح کاهش سن کشتار مرغ از ابتدای آذرماه

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

Related Posts