آخوندی سرانجام عذر خواهی کرد/جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر

آخوندی سرانجام عذر خواهی کرد/جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر
وزیر راه پس از طرح استیضاح نمایندگان مجلس سرانجام از مردم به جهت حادثه برخورد قطارها در هفت خوان استان سمنان و سوء برداشت از سخنانش عذرخواهی کرد.

آخوندی سرانجام عذر خواهی کرد/جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر

وزیر راه پس از طرح استیضاح نمایندگان مجلس سرانجام از مردم به جهت حادثه برخورد قطارها در هفت خوان استان سمنان و سوء برداشت از سخنانش عذرخواهی کرد.
آخوندی سرانجام عذر خواهی کرد/جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر

Related Posts